Náš tým

Náš tým


KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Tomáš Biem
Advokát

Mgr. Tomáš Biem - Advokát

je advokátem zapsaným v České advokátní komoře s  praxí v advokacii od roku 2008.  Působil v  renomovaných advokátních kancelářích, kde se především specializoval na problematiku právní úpravy zadávání veřejných zakázek. Disponuje tudíž bohatými zkušenostmi v poskytování komplexního právního poradenství jak pro klientelu na straně zadavatelů, tak pro zájemce a uchazeče o veřejné zakázky. V přednáškové činnosti se specializuje na oblast veřejných zakázek a právních vztahů k nemovitostem. Mezi další oblasti jeho právní praxe patří obhajoba v trestních věcech.

Poskytoval právní poradenství v následujících významných kauzách:

 • zajišťoval komplexní administraci zadávacího řízení pro ústřední orgány státní správy v oblasti IT s hodnotou plnění v řádu stovek milionů korun;
 • úspěšně zastupoval v námitkovém a přezkumném řízení uchazeče o veřejné zakázky;
 • připravoval zadávací řízení na dodávku unikátního vědeckého zařízení od zahraničního dodavatele pro potřeby zajištění výzkumného projektu;
 • realizoval veškerá výběrová řízení v rámci projektu na zřízení vědecko-výzkumného centra  financovaného z operačního programu OPPK;
 • docílil zrušení odsuzujícího rozsudku při zastupování klienta v dovolacím řízení před Nejvyšším soudem.
KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Jan Schýbal
Advokát

Mgr. Jan Schýbal - Advokát

je advokátem zapsaným v České advokátní komoře s  praxí v advokacii od roku 2006. Jeho doménou vždy byla oblast újmy na zdraví, v rámci které zastupoval poškozené při uplatňování jejich nároků vůči škůdcům či pojišťovnám, a to jak v řízení před soudem, tak při mimosoudním jednání. Dále se věnuje právu závazkovému, právu rodinnému a právním vztahům k nemovitostem. Danými tématy se zabývá rovněž ve své přednáškové činnosti. Nabyté zkušenosti z oblasti práva dále aktivně uplatňuje jako člen kontrolní komise významného spolku.

Poskytoval právní poradenství v následujících významných kauzách:

 • podílel se na úspěšné restrukturalizaci koncernu s mezinárodní účastí,
 • úspěšně zastupoval klientku ve sporu, který se týkal mezinárodního únosu dětí,
 • zastupoval klienty v extradičním řízení, kdy docílil nevydání klienta k trestnímu řízení do zahraničí,
 • opakovaně úspěšně zastupoval klienta v řízení před Ústavním soudem ČR mj. ve vazebních věcech,
 • pomáhal s transformací řady občanských sdružení na spolky a v této souvislosti se zabýval otázkou vnitřní struktury a rozhodovacích procesů.
KONTAKTUJTE MĚ

JUDr. Martina Hřebenová
Advokátka

JUDr. Martina Hřebenová - Advokátka

spolupracuje s advokátní kanceláří Biem & Schýbal, je advokátkou zapsanou v České advokátní komoře s praxí v advokacii od roku 2012. Ve své praxi se věnuje zejména právu obchodních korporací, právu nemovitostí, právu závazkovému a pracovnímu. V rámci rigorózního studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, které úspěšně ukončila v roce 2017, se podrobně zabývala problematikou manželských a předmanželských smluv upravujících společné jmění manželů, kdy znalosti a zkušenosti týkající se těchto praktických institutů využívá zejména v rámci řešení různorodých situací v oblasti práva rodinného. Zajímá se rovněž o problematiku ochrany osobních údajů včetně požadavků spojených s účinností GDPR nařízení a jejich implementací u jednotlivých správců a zpracovatelů osobních údajů. Právní služby poskytuje rovněž v anglickém, německém a španělském jazyce.

KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Roman Petřík
Advokátní koncipient

Mgr. Roman Petřík - Advokátní koncipient

je zkušeným právníkem, který v minulosti (2010 – 2015) působil na různých pozicích v oblasti kontroly ve veřejné správě. V rámci svých pracovních zkušeností na odboru kontrolních činností Magistrátu hl. m. Prahy a odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra se zabýval mj. problematikou právní úpravy územně samosprávných celků a svobodného přístupu k informacím. Působil také jako vedoucí odboru vnitřního auditu v příspěvkové organizaci Správa služeb hl. m. Prahy.

Podílel se na právním poradenství v následujících významných kauzách:

 • zpracovával návrhy vnitřních předpisů veřejnoprávních institucí,
 • připravoval návrhy směrnic k aplikaci zákona o registru smluv,
 • v minulosti rozhodoval o opravných prostředcích ve věcech svobodného přístupu k informacím,
 • zpracovával transakční dokumentaci ve specifických případech zřízení práva stavby,
 • úspěšně zastupoval klienta při uplatňování nároků z titulu náhrady škod způsobené nesprávným úředním postupem.
KONTAKTUJTE MĚ

JUDr. Jiří Šouša, Ph.D.
Of counsel

JUDr. Jiří Šouša, Ph.D. - Of counsel

působí v advokátní kanceláři Biem & Schýbal na pozici Of Counsel. Je dlouhodobě činný v akademické sféře, aktuálně na pozici odborného asistenta PF UK. V rámci své bohaté přednáškové a vědecké činnosti se soustřeďuje zejména na právní historii a veřejné právo. Publikoval řadu článků, kapitol v kolektivních monografiích a statí doma i v zahraničí. Absolvoval studijní a odborné pobyty a zahraniční stáže v Rakousku, Německu, Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku. Účastní se řady grantových projektů, projekty rovněž posuzuje. Je spoluorganizátorem mezinárodních vědeckých konferencí, podílí se na expertízách pro veřejnou správu, soudy i advokátní kanceláře. Již v průběhu studia se mimo to aktivně věnoval výkonu právní praxe v zavedené advokátní kanceláři. V letech 2014 – 2015 zastával funkci asistenta soudce Ústavního soudu.

Při svém působení v advokátní kanceláři Biem & Schýbal se vedle běžné právnické činnosti, zahrnující různá právní odvětví, zaměřuje na primární i sekundární výzkum, doktrinární i aplikační výklad a přednáškovou aktivitu.

Podílel se právním poradenství v následujících významných kauzách:

 • podílel se na přípravě a sepisu ústavních stížností a dovolání v civilních a trestních věcech,
 • připravil obchodní podmínky pro provozování internetového obchodu,
 • systematicky se věnuje zastupování klientů ve spotřebitelských sporech,
 • zabývá se právní problematikou ochrany osobních údajů včetně požadavků spojených s účinností GDPR a souvisejících včetně požadavků spojených s účinností GDPR a souvisejících předpisů a jejich adaptačního procesu.ředpisů a jejich adaptačního procesu.včetně požadavků spojených s účinností GDPR a souvisejících předpisů a jejich adaptačního procesu.
KONTAKTUJTE MĚ

Mgr. Markéta Hlaváčová
Advokátní Koncipient

Mgr. Markéta Hlaváčová - Advokátní Koncipient

absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy, podílela se na dvou kolektivních monografiích v rámci katedry právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Životní zkušenosti nasbírala též během tříměsíčního pracovního pobytu v Londýně. Ve své praxi advokátního koncipienta se mimo jiné věnuje oblastem rodinného práva, náhrady nemajetkové újmy na zdraví a veřejným zakázkám.

Součástí advokátní kanceláře Biem&Schýbal byla od listopadu roku 2015 do listopadu roku 2017 na pozici paralegal-asistentka, kde se věnovala podpoře celého týmu v oblasti právní a administrativní, přičemž se jí dostávalo široké právní praxe. V této generální právní praxi pokračuje též na pozici advokátní koncipientky a to od listopadu roku 2017.

KONTAKTUJTE MĚ

Vít Mužík
Asistent

Vít Mužík - Asistent

působí v advokátní kanceláři Biem&Schýbal od ledna 2017. Je studentem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Zajímá se především o právní dějiny a rád se věnuje archivnímu bádání v této oblasti. Činnost v advokátní kanceláři pro něj představuje skvělou příležitost k získávání cenných podnětů z profesionálního prostředí, a doplňuje tak teoretické znalosti zkušenostmi z praxe. Podílí se zejména na administrativním chodu kanceláře.

KONTAKTUJTE MĚ

Radka Dvořáková
Asistentka

Radka Dvořáková - Asistentka

je studentkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy a úspěšnou absolventkou bakalářského studia na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze v oboru Národní hospodářství. Z důvodu zájmu o oblast práva a její současné provázanosti s řadou zásadních ekonomických témat si v rámci studia na Vysoké škole ekonomické zvolila jako téma bakalářské práce Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži, ve které se zabývala aktuální právní úpravou této problematiky. V rámci studia práva se zajímá o oblast práva občanského, rodinného, zdravotnického a trestního. V advokátní kanceláři Biem&Schýbal působí od července 2017 na pozici paralegal/asistentky, kde své dosavadní znalosti v oboru práva rozvíjí v praxi a zároveň čerpá mnoho nových a cenných zkušeností, které uplatní v následujících letech studia.

Pomůžeme vám se zorientovat ve spletitém světě zákonů!

Kontaktujte nás!